Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 09.03.2004 г. – лицензирани...

Решения от заседание на КФН от 09.03.2004 г. – лицензирани са два нови инвестиционни посредника и едно управляващо дружество, одобрено е търгово предложение за закупуване на акции на “Дружба стил”

На  заседание от 09.03.2004 г. КФН взе следните решения:


1. КФН одобри  търгово предложение от “Контекс Дружба” ООД, гр. София, за закупуване на акции на “Дружба стил” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД. Предложената цена за една акция е 12.40 лева.

2. Комисията издаде разрешение на “Позитива” АД, гр. София,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната и в чужбина. Съгласно издаденото разрешение “Позитива” АД може да извършва сделки с ценни книжа само за чужда сметка. 
 . 
3. Комисията издаде разрешение на “Бенч Марк Финанс” АД, гр. София,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната. Съгласно издаденото разрешение “Бенч Марк Финанс” АД може да сключва сделки с ценни книжа само за чужда сметка. 

4. Комисията издаде разрешение на “ПФБК Асет мениджмънт” АД, гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество

5. КФН одобри изменения в Указанията по прилагането на Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти ни ценни книжа. Измененията се отнасят до реда за продажба за дружествата, предложени от Агенцията за приватизация за раздържавяване чрез метода “публично предлагане на ценни книжа”.