Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 08 септември 2010

Решения от заседание на КФН от 08 септември 2010

На свое заседание от 8 септември 2010 г. КФН взе следните решения

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от  „Март  България” АД, гр. София  Емисията е в размер на  1 000 000  обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1  лева всяка и емисионна стойност 1.15 лева. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

2. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 187 849 лева, разпределени в 1 187 849  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 4 823 627 лева на  6 011 476 лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Прие Практика във връзка с компонентите, включени в брутните начислени (записани) премии и относно отразяване на възникващи през отчетния период корекции, свързани с вземания от пряко застраховане или активно презастраховане, по премии по отношение на договори, сключени през предходни отчетни периоди съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества.
Практиката е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Практики”.