Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 07.07.2004 г.

Решения от заседание на КФН от 07.07.2004 г.

1. Налага временна забрана на търгово предложение за закупуване на акции на “Прокон - 90” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Интеркапитал Маркетс” АД .

2. Вписа като публично дружество  “Велина” АД, гр. Велинград и  потвърждава проспекта на дружеството за вторично публично предлагане на 510 000 броя обикновени,  поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

3. Комисията издаде разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип  на  “КД Пеликан” АД, гр. София. Дружеството ще инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.

4. Прие Наредба за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. Предстои публикуването й в “Държавен вестник”.

5. Прие Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои публикуването й в “Държавен вестник”.

6. Разгледа на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Предстои проектът да бъде съгласуван със заинтересованите лица и организациии.

7. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на Здравноосигурителна компания “Надежда” АД, гр. София. Дружеството предлага следните здравноосигурителни пакети :
- Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
- Извънболнична медицинска помощ
- Болнична медицинска помощ
- Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ
- Възстановяване на разходи