Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 07.02.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 07.02.2007 г.

На свое заседание от 07.02.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :
 
1. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции, издадена от „Параходство българско речно плаване” АД, гр. Русе в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 895 404 лв. на 1 158 347 лв. чрез издаване на нови 262 943 броя обикновени акции с номинална  и емисионна стойност от 1 лв.  всяка.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Евролийз Ауто” АД. Емисията с ISIN код BG2100025068 е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечен Euribor + 3.50% годишно, но не по-малко от 6.50% на годишна база. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 07.07.2006, с падеж 07.07.2011 г.

3. Вписа “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, ато публично дружество в регистъра на КФН. Вписа и емисия акции на дружеството в размер на 975 000 лв., разпределени в 97 500 броя обикновени аккции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 10 лв. всяка една.

4. Определи следния  състав на изпитна комисия за изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочени за 17 и 18 февруари 2007 г. :

Председател:
Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Членове:
1. Проф. Милчо Стоименов – член на КФН
2. доц. Маргарита Александрова – преподавател в УНСС
3. Христина Димитрова – експерт в отдел „Икономическо регулиране”, дирекция „Регулаторни режими”, управление „Надзор на инвестиционната дейност”
4. Мария Русева – експерт в отдел „Икономическо регулиран”, дирекция „Регулаторни режими”, управление „Надзор на инвестиционната дейност”