Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 06.07.2005г.

Решения от заседание на КФН от 06.07.2005г.


1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от “Еуротерра България” АД, гр. София. Емисията е в размер от 2 млн. лева, разпределена в 2 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Вписва посочената емисия в регистъра с цел търговия на регулирания пазар и вписва  “Еуротерра България” АД като публично дружество.

 2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени, корпоративни облигации, емитирани от “Технологичен център – институт по микроелектроника – /ТЦ-ИМЕ/” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 12 млн. евро, разпределена в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени, корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка една. С матуритет 36 месеца, фиксиран купон от 8 % на годишна база, с 3-месечен период на лихвено плащане и падеж на 26.04.2008 г. Вписва емисията в регистъра и “Технологичен център – институт по микроелектроника – /ТЦ-ИМЕ/” ЕАД като емитент.

 3. Отнема правото на инвестиционен посредник “МАКЛЕР – 2002” АД, гр. Пловдив, за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии от ценни книжа и правото да заема ценни книжа.

 4. Издава допълнително разрешение за извършване на дейност по активно презастраховане на “Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД, гр. София.

 5. Прие Указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 3 за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Указанието ще бъде публикувано на интернет страницата на КФН