Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 06.06.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 06.06.2007 г.

На свое заседание от 06 юни 2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на  облигации, издадени от “Холдинг Нов век” АД, гр. София  в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, ISIN код BG 2100049068 с номинална стойност 1 000 евро всяка, 8% годишна лихва, едногодишен период на лихвено плащане, матуритет 7 години, датата на емитиране на облигациите е 15.12.2006 г., а падежа – на 15.12.2013 г. Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от  “Хелт енд уелнес” АДСИЦ, гр. София. Емисията облигации е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации с опция за обратно изкупуване, с номинална стойност 1000 евро всяка, ISIN код BG 2100001077, фиксирана лихва в размер на 7,75% годишно, шестмесечен период на лихвени плащания, равни по размер, срок на облигационния заем – 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите – 01.02.2007 г. и падеж – 01.02.2012 г. Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Вписва в регистъра “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ, гр. София като публично дружество. Вписва емисия в размер на  650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG 1100099065, издадена от “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа в размер на 1 016 400 броя нови  обикновени, поименни и безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка,  издадена от “Инвест Пропърти” АДСИЦ, гр. Враца, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 666 400 лева  с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Весела Райкова.

6. Включва Владимир Дончев в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застраховател.

7. Вписва „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, като публично дружество. Вписва  емисия ценни книжа в размер на 60 000 000 лева, разпрезелена в 6 000 000 броя  обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10  лева всяка, издадена от „Корпоративна търговска банка” АД, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.