Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 06 октомври 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 06 октомври 2010 г.

На свое заседание от 6 октомври  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Септона” АД, Гърция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД, гр. София, на акции на „Септона България” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява промяна в устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Промяната е свързана с адресната регистрация като новият адрес на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1113, ж.к. „ Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.
3. Вписва емисия акции, издадена от „Софарма Трейдинг” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 905 009 лв., разпределена в 2 905 009 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев.  Емисията е издадена  в резултат от увеличение на капитала на дружеството от 30 000 000 лева на 32 905 009 лева поради осъществено преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг”.

4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант  на Валентин Манев и на Борис Христов.