Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 05.01.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 05.01.2007 г.

На свое заседание от 05.01.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от „БРОСС Холдинг” АД, Варна. Емисията, с ISIN код BG2100032064, е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на  6-месечен Euribor + 450 базисни пункта годишно. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, дата на емитиране - 31.08.2006, падеж - 31.08.2011г

2. Натрупаните средства от емисията ще бъдат използвани за разширяване на основната търговска дейност на емитента, а именно построяване на завод за производство на техничеси аерозоли, силикон и други уплътнители, завод за полимеризация, складови помещения за суровини и готова продукция, логистична поддръжка на проектите.

3. Одобри търгово предложение от Юробанк ЕФГ Холдинг (Люксембург) АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Българска пощенска банка” АД, гр. София на акции на „ДЗИ Банк” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложена цена за една акция е 8.31 лв.

4. Вписа  “Кепитал мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и  емисията от акции, издадена от дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка  и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

5. Вписа  „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и  емисията от акции, издадена от дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка  и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

6. Вписа в регистъра на КФН “София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, като публично дружество. Вписа и издадената от дружеството емисия привилегировани акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 400 000 броя привилегировани акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Отказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел “EЛАНА КЪНВЪРТИБЪЛ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.

8. Прие Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионно-осигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Указанията са относно начина, по който следва да бъде извършвана последваща оценка на притежаваните от пенсионните фондове облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, във връзка със стартиране на търгуването им по „чиста” цена от 03.01.2007г.

Указанията ще бъдат публикувани на нашата интернет страница, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.