Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 05 март 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 05 март 2009 г.

На свое заседание от 05 март  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия акции на „Софарма” АД, гр. София, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 132 000 000 лева, разпределени в 132 000 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на  5 980 000 лева, разпределени в 5 980 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка и ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, представляващи съдебно регистрирания капитал на „Интерскай” АД, с. Лесново. Емисията е в размер на  8 370 000 лева, разпределени в  8 370 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и вписва „Интерскай” АД, с. Лесново като публично дружество.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат: Красимир Великов - председател на СД, Григор Господинов - изпълнителен директор и Недялка Великова - Демирева, член на СД.
Мажоритарен акционер с 99,99 % от капитала на „Интерскай” АД е „Албена Холдинг” АД.
Предметът на дейност на „Интерскай” АД, се осъществява  в две насоки: управление на летателна площадка „Лесново” и управление на самолети.  Основната сфера на дейност включва отдаването под наем на леки самолети и вертолети и предоставяне на летищна площадка за учебна летателна дейност.

4. Издава одобрение на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София, за замяна на банката депозитар „Райфайзен банк (България)”ЕАД с „Обединена българска банка”АД.

5. Одобри Александър Бояджиев за ликвидатор на „Експат Имоти”АДСИЦ, който ще бъде гласуван на предстоящото ОСА, насрочено на 14 април 2009 г.