Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 04.05.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 04.05.2007 г.

На свое  заседание от 04.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз за извършване на животозастрахователна дейност на ЗАД “Сожелайф България” (в процес на учредяване) гр. София, по следните видове застраховки :
- Застраховка Живот и Рента;
- Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд;
- Допълнителна застраховка;
- Застраховка Злополука.
Капиталът на дружеството е 7 200 000 лева и е изцяло внесен. Акционери на ЗАД “Сожелайф България” са Сожекап (Sogecap) – Застрахователно акционерно дружество по застраховки живот ,Франция, притежаващо 51% от капитала на ЗАД “Сожелайф България” и Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна, с 49% .  Дружеството е част от групата на Сосиете Женерал, Франция.
ЗАД “Сожелайф България”  ще има едностепенна система на управление и Съвет на директорите. Изпълнителен директор на ЗАД “Сожелайф България” е г-н Ян Луарн, а Председател на Съвета на директорите – г-н Филип Пере.

2. Вписа “Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ в регистъра на КФН като публично дружество. Вписа също  и издадената от него емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени акции  с номинална стойност от 1 лв. всяка.

3. Вписа “Статус имоти” АДСИЦ в регистъра на КФН като публично дружество, както и издадената от него емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени акции  с номинална стойност от 1 лв. всяка.

4. Одобри  търгово предложение от “Дивал 59” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД, гр. София на акции на “Вамо” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 36 лв.

При определяне на среднопретеглената пазарна цена (метод, на който е придадено тегло 80 % в крайната предлагана на миноритарните акционери цена) сключените блокови сделки за предходните 3 месеца са изключени, тъй като същите нямат пазарен характер.
КФН в цялостната си досегашна практика (ДКЦК включително) и БФБ приемат, че блоковите сделки нямат пазарен характер. Това се потвърждава от следното:
o блоковите сделки не са сключени на аукционен принцип;
o цените на блоковите сделки не се отразяват в индексите на борсата и не участват във формирането на представителната борсова цена (чл. 93 и чл. 161, ал. 1, т. 2 от Правилника на БФБ и чл. 4, ал. 2 от Приложение № 1 към същия Правилник);
o тези сделки се договарят извън пода на борсата и извън часовете за борсова търговия (чл. 1, ал. 1 от Приложение № 1 от борсовия правилник) и само се регистрират на борсата, след като двете страни по сделката попълнят и представят специален формуляр за блокова търговия (чл. 57а от Правилника и чл. 5, ал. 1 от Приложение № 1).
o непазарният принцип на сключване на тези сделки се потвърждава и от чл. 102, ал. 3, чл. 156а и т. 20 от ДР от Правилника на БФБ, както и от чл. 2, ал. 2 на Приложение № 12 на същия Правилник;
o тези сделки са изключени и от гаранционния фонд на БФБ за гарантиране на плащания по сключени на борсата сделки (чл. 117, ал. 2 и чл. 122 от Правилника);
o тези сделки не се третират данъчно като необлагаеми сделки за разлика от аукционните сделки, сключени на регулиран пазар на ценни книжа (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с т. 11, б. „а” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 196 във връзка с т. 21, б. „а” от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане).

В представеното официално удостоверение от БФБ относно сключваните сделки за предходните 3 месеца като среднопретеглена пазарна цена е посочена 35.93 лв. на акция, като изрично са изключени блоковите сделки предвид изложените по-горе аргументи и досегашната практика и на БФБ.
Цената, включително и от последните предходни борсови сесии, по които се сключват сделки с акции на “Вамо” АД, остава непроменена и е в диапазона около 34 лв.

5. Прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.
Предстои публикуването му в «Държавен вестник» и на интернет страницата на КФН, в раздел «Нормативна уредба»


6. Призна на Микаел Ламу правоспособност на отговорен актюер, придобита извън България. Признатата правоспособност е частична, като обхваща правоспособност в областта на животозастраховането.