Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 04.01.2008 г.

Решения от заседание на КФН от 04.01.2008 г.

1. Издаде на разрешение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Елана Долар Фонд”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд и вписа емисията, както и фонда в публичния регистър.
ДФ „Елана Долар Фонд” ще инвестира основно в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, като поетият риск ще бъде хеджиран с дериватни финансови инструменти.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София. Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 000 броя обикновени, поименни и безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  всяка,  и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

3. Издава лиценз на “Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София,  в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са ЗПК”Лев инс” с 30 % от капитала и „Дженерал Лизинг” АД с 70% от капитала.
В състава на Съвета на директорите влизат Николай Начев – изпълнителен директор и председател на СД, Георги Йорданов – член на СД и Севдалина Чендова, зам.-председател на СД.

4. Издава лиценз на  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за утравление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 лева, разпределини в 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София,  в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са „Елди” АД с 50 % от капитала, „Елана високодоходен фонд”АД – 30% от капитала, Лукан Луканов с 15% и Димитър Луканов – с 5 % от капитала.
В състава на Съвета на директорите влизат Лукан Луканов – изпълнителен директор и председател на СД, -Венцислав Стоев -  зам.-председател на СД и Йордан Николов – член на СД.
Сред инвестиционните намерения на емитента е придобиване на земеделска земя, като този актив  ще заеме най-голям дял в портфейла му. Основната цел при инвестиране в този род имоти  е свързана с промяна на предназначението на земеделската земя и превърщането на имотите в урегулирани с възможност за застрояване и изграждане на обекти с различно целево предназначение.

5. Отменя решение № 424-ПД от 15.10. 2003 г, с което  “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна, е вписано като публично дружество от регистъра, воден от КФН.

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционни консултанти на Найден Чернев и на Даниел Дончев.