Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 04 юни 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 04 юни 2008 г.


1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Юропиън Хотел Ентърпрайзис” АД, гр. София и „Интернешънъл Лоджинг Ъф България” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава лиценз на „Астра Инвестмънт” АД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ е изцяло внесен.
Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. «Средна гора  № 49. Основните акционери са «Одесос холдинг» АД с 20% от капитала, « Топ Про»ЕООД – с 21% и «Финтек» ЕООД – с 21% от капитала. В състава на съвета на директорите влизат Соня Георгиева – председател на СД, Десислава Йорданова  – изпълнителен член и Иван Марков – зам.- председател  на СД.


3. Издава лиценз на „АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като управляващо дружество, ако в 14-дневен срок удостовери, че изискуемият капитал е изцяло внесен.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. «Средна гора  № 49. Основните акционери са «Одесос холдинг» АД с 20% от капитала, « Топ Про»ЕООД – с 21% и «Финтек» ЕООД – с 21% от капитала. В състава на съвета на директорите влизат Валентина Цонева  –  изпълнителен директор, Десислава Йорданова  – председател на СД и Иван Марков – зам.- председател  на СД.


4. Вписва в публичния регистър „Лев инвест” АДСИЦ, гр. София като публично дружество и емисия  акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на  650 000 лева, разпределена в същия брой обикновени акции, с номинална стойност от 1 лев всяка.

5. . Вписва в публичния регистър „Турин имоти” АДСИЦ, гр. София  и емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на  650 000 лева, разпределена в същия брой обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.


6. Издава одобрение за промяни в устава  на „Колос-1” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат гласувани на предстоящото годишно общо събрание на акционерите , насрочено на 26.06.2008 г.. 

7. Издава одобрение за промяни в устава  на „Сердика пропъртис” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат гласувани на предстоящото годишно общо събрание на акционерите , насрочено на 27.06.2008 г. 

8. Издава одобрение за промяни в устава  на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат гласувани на предстоящото годишно общо събрание на акционерите , насрочено на 30.06.2008 г. . 

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Антония Ксирухаки.

10. Издаде одобрение на оздравителна програма на ИП „Бета корп” АД, гр. София, относно привеждане на финансовото състояние на дружеството в съответствие със законовите изисквания – образуване на целеви фонд в размер на 150 000 лева. Задължава дружеството да внесе в КФН отчет за капиталовата адекватност и ликвидност, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. Оздравителната програма трябва да бъде изпълнена до 04.07.2008 г.

11. Допуска Цветелина Йорданова до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе  на 21 юни 2008 г. 
Допуска Георги Бабев, Цветелина Йорданова, Даниела Желева и Николай Витлиемов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност  като инвестиционен консултант, който ще се проведе на 22 юни 2008 г. .
 
12. Във връзка със заявено от  „Интерамерикан България” ЗЕАД намерение да извършва дейност по застраховане на територията на други държави членки при условията на свобода на предоставяне на услуги,  КФН ще  изпрати уведомление за това до надзорните органи на Белгия, Холандия и Гърция. .

13. Включва дългосрочен кредитен рейтинг „ВВВ-„¸ присъден от „Българска агенция за кредитен рейтинг” АД  в списъка по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 29  на признатите минимални нива на дългосрочен кредитен рейтинг и агенциите, които ги присъждат.

14. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на  4 000 000  лева, разпределена в 4 000 броя обикновени облигации, с номинална стойност от 1 000  лев всяка, издадени на 6 март 2008 г. с падеж 6 март 2011г.