Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 04 август 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 04 август 2010 г.

На свое заседание от 04 август 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Прие образец на декларация  по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Обн, ДВ, бр. 43 от 2010 г.), съдържащи изчерпателни данни за действителните собственици на съответните поднадзорни лица. Образецът е публикуван на интернет страницата на КФН в "Административни документи" - раздел "Форми и образци".

2. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник  на  ИП „София Инвест Брокеридж” АД, гр. София  по искане на самото дружество.

3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник  на ИП „Булфин Инвест” АД, гр. София  по искане на самото дружество.

4 Отнема издаденото разрешение на УД „Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД, гр. София да организира и управлява следните договорни фондове - ДФ „Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд” и ДФ „Кепитъл Маркетс Фонд Акции”.
Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на УД „Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД по негово искане, въз основа на решение, взето на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.06.2010 г.

5. Одобри промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София ,  гласувана на проведеното редовно общо събрание на акционерите на 23.07.2010г. 

6. Вписва в публичния регистър емисия акции, издадена от „БИОИАСИС” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 800 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев,  издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 400 000 лв. на 1 200 000  лв.

 
7. Определи състав  на изпитната комисия във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 август и 4 септември 2010 г. Комисията е в състав:
Председател – Димана Ранкова,  зам.председател на КФН,  ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
Членове:
1. Атанас Бойчев – член на УС на БАЛИП
2. Стоян Тошев – председател на УС на БАУД
3. Георги Български – представител на „БФБ-София” АД
4. Милен Манев – експерт в отдел „Пазарни анализи” , дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи”, управление „Надзор на инвестиционната дейност”