Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 04 .09.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 04 .09.2007 г.

На свое  заседание от 04 .09.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Улпина” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са : „Хърсев КО” КДА с 35% от капитала,  ИД „БенчМарк Фонд - 2” АД с 30% от капитала и „Фактор И.Н.”АД с 35% от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Мария Лазарова - заместник – председател на СД, Стилиян Христов – председател на СД и независим член, Димитър Димитров – изпълнителен директор.

Дружеството възнамерява да извършва дейност на българския пазар като инвестира във всякакви видове обезпечени и необезпечени вземания, включително условни и бъдещи, към местни физически и/ или юридически лица, възникнали по силата на гражданско - правни и търговски сделки, както и вземания по заповедни ценни книжа (записи на заповед, менителници и др.), деноминирани в левове и чуждестранна валута.

2. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Евър Управление на Активи” АД, гр. София. Основен акционер в управляващото дружество е финансова къща „Евър” АД с 80.4% от капитала. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите в състав – Константин Василев – председател на СД, Борислав Недялков– изпълнителен директор, Татяна Славчева – зам.-председател на СД.

3. Издаде разрешение на управляващо дружество УД “Аврора Кепитъл” АД да организира и управлява договорен фонд „Аврора Кепитъл - Балансиран”. Целта на фонда е постигането на добра текуща доходност при средно ниво на риск,  като инвестициите ще бъдат насочени балансирано в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в акции на публични дружества.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на издадена от „Хелт енд уелнес” АДСИЦ емисия облигации в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, обезпечени облигации с право на предсрочно погасяване, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с  фиксирана лихва в размер на 7.75% годишно, шестмесечен период на равни по размер лихвени плащания, срок на облигационния заем – 30 месеца,  дата на емитиране – 15.05.2007 г.  и падеж - 15.05.2009 г. 
Целта на първичното предлагане на емисията облигации е осигуряване на ресурс за секюритизация на недвижими имоти, а именно доплащане на покупната цена на два имота в к.к. „Св.Св. Константин и Елен”, гр. Варна. 

5. Одобри искане за отказ от лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от “Фронтиер финанс” АД и съответно отне издадения лиценз. Дружеството е уредило отношенията с клиентите си като инвестиционен посредник.

6. Одобри търгово предложение от Веселин Воденичаров и Петър Василев за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД на акции на “НонВо Текс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 2.50 лв.

7. Издаде одобрение за замяна на обслужващо дружество на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ – „Итака С” ЕООД с две нови дружества – „Лев Истейт” ООД (за дейността по обслужване и поддържане на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения) и СК „Фактори” ЕООД (за дейността по воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция).  

8. Одобри указания за тълкуването и прилагането на нормата на чл. 112б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която гласи „Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар, и не могат да се ползват  до вписването на увеличаването на капитала.”
Съгласно указанията на КФН изразът „вписване на увеличаването на капитала” следва да се тълкува като вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при окръжния съд по седалището на публичното дружество.

Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.