Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 03 .10.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 03 .10.2007 г.

На свое  заседание от 03 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1.Издаде разрешение на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорни фондове „Реал Финанс Балансиран фонд” и „Реал Финанс Високодоходен фонд”.
„Реал Финанс Балансиран фонд” е с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в ликвидни акции и дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност.
„Реал Финанс Високодоходен фонд” е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ преимуществено в акции, както и дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените.

2. Издаде разрешение на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорните фондове - „ПИБ Класик”, ,,ПИБ Гарант” и ,,ПИБ Авангард”.
ДФ „ПИБ Класик” е от балансиран тип, инвестиращ до 60% от активите си в акции, също облигации и в други финансови инструменти. Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 60% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 60%.
ДФ,,ПИБ Гарант” е от нискорисков тип, като инвестира главно в облигации (корпоративни – до 90% и ипотечни – до 90%) и други дългови ценни книжа, също и в акции (до 20%), както и други финансови инструменти. Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 90% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 90%.
ДФ ,,ПИБ Авангард” е от високодоходен тип, като инвестира главно в акции (до 90%), също облигации  (корпоративни – до 50% и ипотечни – до 30%). Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 50% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 50%.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Метизи”АД емисия облигации в размер на 2 000 000 лв., разпределени в 2000 броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка, с фиксирана годишна лихва от 7.325%, шестмесечен период на плащане, със срок на облигационния заем – 36 месеца, дата на емитиране – 21.02.2007 г. и падеж - 21.02.2010 г.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Централна кооперативна банка” АД емисия акции в размер на 10 394 397 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Спарки Елтос” АД емисия акции в размер на 2 800 000  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и минимална емисионна стойност от 16 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

5. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Индустриален холдинг България” АД емисия акции в размер на 17 502 693 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.40  лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.