Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 01 септември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 01 септември 2010 г.

На свое заседание от 1 септември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Интеркарт Файнанс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми корпоративни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран купон в размер на 10% на годишна база, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период. Срокът на облигационният заем е 36 месеца, считано от 5.03.2010 г. и с падеж на 05.03. 2013 г. Вписва посочената емисия в публичния регистър и вписва Интеркарт Файнанс” АД като емитент.

2. Вписа емисия акции, издадена от „Атлас Финанс” ЕАД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 9 595 108 лева, разпределени в  9 595 108 броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, представляващи регистрирания в търговския регистър капитал на „Атлас Финанс” ЕАД след отделянето му от „КТИ Съединение” АД.
„Атлас Финанс” ЕАД е еднолична собственост на „КТИ Съединение” АД и принадлежи към неговата икономическа група. Дружеството основно ще оперира на пазара на финансови, счетоводни и юридически консултации и услуги в България.
„Атлас Финанс” ЕАД е с двустепенна система на управление. В УС на дружеството влизат: Димитър Гишин – председател, Венелин Йорданов – изпълнителен член, Верка Илиева – член, Силвия Велчева – член и Росица Хубенова – член на УС.
Надзорният съвет на емитента се състои от следните лица:
- КТИ Съединение” АД, представлявано от Петър Нейчев – председател,
- „Фондация Международен институт за изследване на кооперациите”, представлявана от Асен Конарев – член
- Стефан Прончев – член. 
Вписва „Атлас Финанс” ЕАД  като публично дружество във водения от КФН регистър.

3. Отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Лидер Инвест България” ООД, гр. София, тъй като посредникът не е извършвал разрешените услуги и дейности, за които има издаден лиценз,  повече от 6 месеца.

4. Отнема лиценза за доброволно здравно осигуряване на ЗОД „Уника здравно осигуряване” ЕАД /в процес на учредяване/. Лицензът се отнема, тъй като дружеството не е извършвло дейност в продължение на една година и към 01.09.2010 г. не е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.