Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 01 октомври 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 01 октомври 2010 г.

На свое заседание от 1 октомври  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на  „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София . Емисията е в размер на 1 462 500 лева, разпределени в 146 250 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Приетите изменения са свързани с обмена на информация между европейските надзорни органи, допълнителния капитал на инвестиционните посредници, определяне на кредитни оценки и др. Допълненията са съобразени със следните директиви:
 Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16.09. 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО,
Директива 2009/27/ЕО на комисията от 7.04.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,
Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27.07.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО. 
Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.