Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 5.01.2005 г

Решения от заседание на КФН на 5.01.2005 г

На свое заседание от 5 януари 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърди  проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, обезпечени облигации, издадени от „Стопанска и Инвестиционна Банка” АД. Емисията е в размер на 3500 броя обикновени, лихвоносни облигации с  номинална стойност 1000 евро всяка, с номинален лихвен процент - 7.5%, шестмесечни купонни плащания, дата на падеж 36 месеца след датата на издаване на облигационния заем.


2. Потвърди проспект  за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, обезпечени облигации, издадени от „Евролизинг” ЕАД, гр. Пловдив. Емисията е  в размер на 1 000 000 лв.,  разпределени в 1 000  обикновени, лихвоносни облигации с  номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка, с лихвен процент -  10% -  на годишна база.


3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, издадени от ТБ „Юнионбанк” АД, гр. София. Емисията е  в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя необезпечени обикнавени, лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, срок на падежа - 60 месеца, с годишен лихвен процент - 7.2% и  с лихвени плащания на всеки шест месеца.


4. По искане на  „Дарик Асет Инвестмънтс” ООД Комисията взе решение да отнеме на издаденото им  разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник


5. КФН прие  нормативна промяна в Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Промяната е в  приложение към чл.27, ал.1, в таблица VВ, чл.19 а.
Предстои публикация в “Дръжавен вестник”