Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 5 февруари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 5 февруари 2010 г.

На свое заседание от 5 февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз на „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).  Основният пазар, на който дружеството ще оперира  е пазарът на недвижими имоти в България с търговско, административно или жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 60 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са 2 юридически лица: „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), гр. София, представлява от  Мария Шейтанова и Димитър Вучев, изпълнителни директори,  със 105 000 акции на стойност 1 050 000 лв., в качеството си на институционален инвеститор, представляващи 70 % от капитала на заявителя.  
Другото юридическо лице е „Капитал Директ” ЕАД, гр. София, представляво от изпълнителните директори Димитър Вучев и Едуард Франсис О’Хара, ирландски гражданин с 45 000 броя акции, представляващи 30 % от капитала.
В Съвета на директорите влизат : Владимир Гюлев  - изпълнителен директор; Даниела Ханджиева  -  председател на СД и Йордан Чомпалов  -  заместник-председател на СД.

2.Одобрява търгово предложение от „Напредък Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” ООД, гр. София, на акции на „Балкан” АД, гр. Ловеч от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11,57 лв.

3.Прие Практика относно прилагането на чл. 149, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13)
Практиката е публикувана на интернет страницата на комисията в раздел „Административни документи”, „Практики”- „Капиталов пазар”.