Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 31.10.2019 г.


На заседанието си на 31.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Отписва „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации. 
 
2. Налага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД, с която задължава „БФБ“ АД да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕМ ДИ ЕМ 78“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на „Статус Имоти Мениджмънт“ ООД с „Агромениджмънт“ ООД като обслужващо дружество.
 
5. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на проект на годишен бюджет на фонда за 2020 г.