Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 31.10.2017 г.


На заседанието си на 31.10.2017 г. КФН реши:
 
 1. Издава на ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД допълнителен лиценз за  застраховката „Гаранции”, включваща рисковете - преки гаранции и косвени гаранции.
 
2. Издава на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД допълнителен лиценз за презастраховане по “Животозастраховане“.
 
3. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс одит“ ООД и „Бейкър тили клиту и партньори“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Граве България Животозастраховане” ЕАД.
 
4. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Юроамерикан“ АД, с което разпорежда на застрахователната компания да предприеме необходимите действия за освобождаване на Стефан Софиянски - Главен изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите и на Дилян Петров - Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите.
 
5. Поправя очевидни фактически грешки в Решение на КФН № 1322 - ОЗ от 20.10.2017 г., Решение № 1323 – ЖЗ от 20.10.2017 г. и Решение №1324 - ЖЗ от 20.10.2017 г., като изразът „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831364383“ да се чете  „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД, ЕИК 121499387”.
 
6. Приема указания за тълкуването на чл. 306, ал. 2 от Кодекса на застраховането, на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, съобразно предвидените цели на Кодекса за застраховането за осигуряване защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги и създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар, предвидени в чл. 2, ал. 1 от КЗ.
Указанията се отнасят до специалната клиентска сметка, която има ключова роля при гарантиране надлежното изпълнение на задълженията на застрахователните посредници за превеждане на дължимите суми във връзка със сключените договори и необходимостта от защита на клиентските активи. Тази сметка служи  за общо съхранение на парични средства, които не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелност при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер. Разпоредбата е императивна и налагането на запор върху специалната клиентската сметка на застрахователните посредници по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, включително за вземания на застрахователите, произтичащи от застрахователни правоотношения, паричните средства за изпълнението, на които се съхраняват по специалната клиентска сметка, е незаконосъобразно.
Приетите указания  са публикувани на страницата на КФН в раздел „Указания“ – „Застрахователен пазар“