Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.08.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2016 г.

На заседанието си на 31.08.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр.София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия в размер на 867 747 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, и вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер: 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с ISIN код: BG1100006169 с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД, и вписва емисията и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.