Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 31.05.2018 г.


На заседанието си на 31.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Адара“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 лева всяка. Издадена е на 20.12.2017 г.,  с падеж на 20.12.2026 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6,75% и с периодичност на лихвените плащания на  6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
Вписва „Адара” АД, гр. София, като емитент.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Адванс Инвест” и ДФ „Адванс Консервативен Фонд“ .
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Тренд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Тренд Фонд Акции”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”.
 
4. Отписва „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Глобал Екуити”.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс”.