Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 31.03.2016 г.

На заседанието си на 31.03.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо с повторно искане за отстраняване на непълноти на „ИБ Медика” ЕАД, гр. Етрополе, във връзка с проект на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

2. Вписва „Арко Фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.