Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 30.12.2016 г.

На заседанието си на 30.12.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Голд Инвестмънт Груп” АД с указания за коригиране непълноти и несъответствия във връзка с искане за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа.

2. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за първо тримесечие на 2017 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България. Ще уведоми Европейският съвет за системен риск за установеното ниво на антицикличен буфер за първо тримесечие на 2017 г.
В раздел „Капиталова адекватност  и ликвидност на инвестиционните посредници” - „Капиталови буфери” можете да намерите информация относно нивото на антицикличен буфер.

3. Прие Наредба за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането между Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Комисията за финансов надзор.

4. Прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд.