Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2020 г.На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:

1. Определя датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 14 ноември (събота) 2020 г. и датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 15 ноември (неделя) 2020 г. Утвърждава Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер до 24 045 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Вписва емисия облигации, издадени от „Тексим банк“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 1000 лева за облигация. Лихвата по емисията облигации е фиксирана в размер на 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6 месеца, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации.

4. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „ВФ Алтърнатив“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 100 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10 000 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 4 млн. лева на 5 млн. лева.

5. Одобрява Драган Ангелов Драганов за член на Съвета на директорите на ИП „Реал Финанс“ АД.

6. Одобрява Галина Боянова Захариева за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

7. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна.

8. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.

9. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно докладването пред компетентните органи съгласно член 37 от Регламента относно фондовете на паричния пазар (ESMA34-49-173 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

10. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

11. Изпраща писмо до „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., годишните справки, доклади и приложения на дружеството.