Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2019 г.


На заседанието си на 30.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Одобрява Даниел Дончев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Одобрява Биляна Вълчева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Златен лев Капитал” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Златен лев“.
 
5. Издава общ административен акт за въвеждане на ограничения при търговията с договори за разлика от непрофесионални клиенти, считано от 02.08.2019 г.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“,  приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
8. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще”, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще” и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще”, приети от Съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД.
 
9. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие”, Професионален пенсионен фонд “Доверие” и Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, приети от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ АД.
 
10. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2017 г. до 28.06.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 903 – УПФ от 30.07.2019 г. и № 904 - ППФ от 30.07.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
11. Спира административно производство, образувано по заявление от Имре Щано (Imre Sztanó), за одобряването му за член на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД до приключване на производство по признаване на придобито в чужбина висше образование.
 
12. Предоставя на компетентните органи на Великобритания, Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария получената информация относно промените, свързани с инвестиционен посредник „Емирейтс Уелт” ЕАД, във връзка с извършваната от него дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на горепосочените държави.
Изпраща писмо до ИП „Емирейтс Уелт” ЕАД, с което го уведомява, че КФН е съобщила за промените, направени от ИП, на компетентните органи на приемащите държави и изисква от дружеството предоставяне на допълнителна информация.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Астра Баланс“, ДФ „Астра Глобал Екуити“, ДФ „Астра Кеш плюс“, ДФ „Астра Комодити“ и ДФ „Астра Енерджи“.
 
14. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
15. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
16. Изпраща писмо до „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „АФА” ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет, както и годишните справки, доклади и приложения на дружеството за 2019 г.
 
17. Изпраща писмо до „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18. Изпраща писмо до „МАП3“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.