Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 30.06.2020 г.


На заседанието си на 30.06.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).

2. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на един клас ценни книжа на подфонд POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.

3. Изпраща писмо до „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия), с което го уведомява, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон България може да започне да извършва дейност с разширен обхват, считано от 01.07.2020 г.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предстои обнародване на наредбата в Държавен вестник.

5. Изпраща писмо до „Финанс Директ“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

6. Изпраща писмо до „Скуеър Кюб Пропъртис” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.

7. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството за вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.