Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 30.05.2019 г.


На заседанието си на 30.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за издаване на общ административен акт, с който се преустановява на и от територията на Република България, считано от 03.07.2019 г., пускането на пазара, разпространението и продажбата на непрофесионални клиенти  на бинарни опции.
 
2. Не издава окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Зора 2005” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 256 370 броя акции от капитала на „Север – Холдинг” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.66 лева.
 
3. Одобрява Светослав Гаврийски за независим член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява Гълъбин Гълъбов за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ДСК - Родина“ АД.
 
6. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.
 
7. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд, утвърдени от Управителния съвет на ,,Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" EАД.
 
8. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Вписва „Соломон Майер 1772” АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
10. Издава разрешение на управляващото дружество (УД) „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Аларик - Глобални Суровини” чрез вливане в ДФ „Аларик - Хибриден Депозит”, управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД.
 
11. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Росен Караджов.
 
12. Заличава застрахователния агент „ЦТЦ 93“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Освобождава за 2019 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България шест класа ценни книжа на шест подфонда на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.
 
15. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 9 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
16. Недопуска „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД да прехвърли осъществяването на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит консулт МД“ ЕООД.
 
17. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
18. Изпраща писмо до „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.