Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.05.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 30.05.2017 г.

На заседанието си на 30.05.2017 г. КФН реши: 

1. Прие обява за набиране на оферти във връзка с евентуалното сключване на договор за наем за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. В обявата са описани изискванията към въпросната сграда - да се намира в централната градска част, в административния център на София или на комуникативна транспортна локация; да има разгъната застроена площ не по-малко от 5 000 кв.м., от които работна площ да е не по-малко от 3200 кв.м. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на обявата - до 04.07.2017 г., включително. Пълния текст на обявата може да намерите тук.
 
2. Отказа да предостави на ЗД „Бул Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Ейч Ел Би България” ООД  и „Одит консулт 2004” ООД като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 243 555.87 лв., натрупани от имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления и натрупани лихви по чл. 645 от Кодекса за застраховането.
 
3. Прие на първо четене проект на Наредба за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Проектът на Наредбата, както и мотивите, са публикувани на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Обществени консултации”. Срокът за съгласуване на проекта е 30 дневен - до 30.06.2017 г.
 
4. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Складова Техника” АД, гр. Горна Оряховица, от останалите акционери на дружеството. Обект на търговото предложение са 5 819 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, представляващи 2,06% от капитала на дружеството. Цена за една акция, предложена от търговия предложител, е 28,40 лв.
 
5. Не издаде окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Олег Прокопиев за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД на акции на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството. Обект на изкупуване са 96 607 бр. акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, представляващи 8,35% от капитала на дружеството. Цена за една акция, предложена от търговия предложител, е 2,00 лв.
 
6. Вписа емисия акции, издадени от „Фазан” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 592 866 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
7. Одобри извършването на пряко придобиване на акционерно участие от страна на „Обединена Българска банка” АД в размер на 30 % от акционерния капитал на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество” АД от „Етники Хеленик ДженерълИншурънс” С.А., Гърция. Издаде одобрение и за непряко придобиване от „Кей Би Си Банк НВ” в размер на 60 % от капитала на “OББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество” АД от Национална банка Гърция С.А., Гърция.