Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 30.04.2020 г.


На заседанието си на 30.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лева на 700 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „ЦКБ Прайвит”. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН. Вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” като емитент и емисията дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд „ЦКБ Прайвит”.
 
3. Освобождава за 2020 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
4. Вписва „Толеранс Интернешънъл” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. 
 
5. Одобрява представените промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София.
 
6. Изпраща писмо до „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. Приема образец на удостоверение за регистрация на застрахователен брокер със следните реквизити: фирма, седалище и адрес на управление на застрахователния брокер, регистър, в който е вписан, и регистрационен номер, решение за вписване и имена на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.
Проектът на наредбата и мотивите към него, както и справката за съответствието му с правото на Европейския съюз, са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 01.06.2020 г. вкл.).