Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г.


На заседанието си на 30.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 20 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2.Приема на първо гласуване проект на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 02.03.2020 г. включително).
 
3. Допълва издадения лиценз на „Групама Застраховане“ ЕАД по клас застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ с нов риск: „Всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства“.
 
4. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД с искане за информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз по клас застраховка „Гаранции“.
 
5. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане да уточни намерението си относно извършването на дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Нидерландия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща нотификационно писмо до надзорния орган на Република Франция (ASPR) относно оттегляне на уведомлението от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД  за извършване на дейност по застраховка „Гаранции” на територията на Република Франция при условията на свобода на предоставяне на услуги.