Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 3 февруари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 3 февруари 2010 г.


На свое заседание от 3 февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството.

2. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията е в размер на 6 749 999 лева, разпределени в 6 749 999  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 28 958 675 лв.  на 35 708 674  лв.

3. Определи  състава на комисията за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер,  който ще се проведе на 13 и 27 февруари и на 13 и 27 март 2010 г.:
Председател: проф. дин Нено Павлов, заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.
Членове: доц. д-р Никола Чолаков, доц. д-р Йото Йотов, Христина Митрева и Антоанета Ганчева.