Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 29.11.2018 г.


На заседанието си на 29.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Профит“ и „Престиж“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Стандарт” и „ДСК Евро Актив”.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
 
5. Одобрява Владимир Ралчев за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЗАД Сожелайф България“ АД. Одобрява Диана Митева и Ищван Сенди за членове на Съвета на директорите на същото застрахователно дружество.
 
6. Заличава „ЗБК София Ауто България” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Уведомява надзорните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия и Швеция, че инвестиционният посредник „Делтасток” АД има разширение на лиценза и възнамерява да предлага допълнителни инвестиционни услуги и дейности при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на териториите на техните държави.
 
8. Уведомява надзорните органи на Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Естония, Литва, Латвия и Полша, че инвестиционният посредник „Загора Финакорп” АД възнамерява да предоставя услуги и дейности чрез обвързания агент „Сага Глобал Финакорп” ООД на териториите на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от инвестиционния посредник за вписване на „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „ЗК Лев инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Мирослава Костова и Павел Панайотов за членове на Управителния съвет на застрахователното дружество.
 
11. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.  
 
12. Изпраща писмо до „Билд еко” EООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
13. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.