Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 29.10.2020 г.


На заседанието си на 29.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Открива производство по отнемане на издадения лиценз на „Юнайтед Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.
 
2. Отменя изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, насрочени съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
 
3. Одобрява трето допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Алтерко“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 148 - Е от 18.02.2020 г. на КФН и допълнения към същия проспект, потвърдени с Решение № 405 - Е от 11.06.2020 г. и Решение № 601 - Е от 13.08.2020 г. на КФН.
 
4. Одобрява Цветелина Михайлова за прокурист на „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД.
 
5. Утвърждава “МАЗАРС” ООД и „ОДИТКОНСУЛТ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД.
 
6. Съгласува избора на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД и управляваните от него фондове.
 
7. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.09.2018 г. до 30.09.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 788 – УПФ от 29.10.2020 г. и № 789 - ППФ от 29.10.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Пазари“, „Осигурителен пазар“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
8. Изпраща писмо до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което дава съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз от “Starr International (Europe) Limited“ към „Starr Europe Insurance Limited”.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.