Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 29.10.2019 г.

На заседанието си на 29.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове  „ЕФ Принсипал” и „ЕФ Рапид”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество  „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен Фонд” и „Актива Балансиран Фонд“.
 
3. Одобрява Фросита Френкова-Сарафова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
6. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "САНДИ БРОКЕР" ООД, „ЮРОПРИЗ“ ООД, „ВТИ БРOКЕРС“ ЕООД и „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Открива административни производства за издаване на индивидуални административни актове за прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършване на сделки с акции, емитирани от дружествата „САФ Магелан“ АД, „Кнезим“ АД и „Българска роза Пловдив“ (в ликвидация).
 
11. Изпраща уведомления до надзорните органи на Ирландия, Великобритания, Кипър и Малта относно намерението на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
12. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.