Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.09.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 29.09.2020 г.


На заседанието си на 29.09.2020 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 29.09.2020 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г., се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:
 
Входящ номер
1. РГ-06-2293-1 от 10.09.2020 г.
2. РГ-06-2294-1 от 10.09.2020 г.
3. РГ-06-2295-1 от 10.09.2020 г.
4. РГ-06-2296-1 от 10.09.2020 г.
5. РГ-06-2298-1 от 10.09.2020 г.
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
 
Входящ номер
1. РГ-06-2284-1 от 27.08.2020 г.
2. РГ-06-2253-2 от 08.09.2020 г.
3. РГ-06-2247-2 от 08.09.2020 г.
4. РГ-06-2039-1 от 09.09.2020 г.
5. РГ-06-2265-1 от 10.09.2020 г. 
6. РГ-06-2297-1 от 11.09.2020 г.
7. РГ-06-2050-1 от 14.09.2020 г.
 
Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Документите ще бъдат разглеждани поетапно, според реда на подаването им, през целия срок за подаване на документи и след изтичането му.
Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че даден входящ номер на заявление на кандидат не фигурира в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.
 
2. Съгласува избора на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и на управляваните от него фондове.
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 10 класa ценни книжа на 3 подфонда на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник.