Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 29.08.2019 г.


На заседанието си на 29.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 19 999 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 36 010 600  лева на 56 010 597 лева.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за прекратяването на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“.
 
3. Одобрява Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД от затворен тип „Индустриален фонд” АД.
 
4. Вписва „МАП3“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща уведомление до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз за намерението на „БРОКЕР ИНС” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща писмо до „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Симеон Георгиев Личев за член на Надзорния съвет и на Панайот Ивов Филипов и Момчил Йорданов Ройнев за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на дружеството