Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.07.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 29.07.2021 г.


На заседанието си на 29.07.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Риъл Булленд“ АД.
Емисията е в размер до 5 007 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,20 лева всяка една, с ISIN код BG1100006136.
 
2. Одобрява допълнение към проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД, гр. София, одобрен с Решение № 302 - Е от 13.05.2021 г. на КФН.
 
3. Одобрява Вера Павлова за независим член на Съвета на директорите на „ЗК АКСИОМ“ ЕАД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на Огнян Георгиев.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЗАД Армеец“ АД.
 
6. Заличава „ХЕБЪР БРОКЕР ИНС“ ЕООД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, и назначава ликвидатор на специална клиентска сметка.
 
7. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерението на „Ваха Трейд” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 
8. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерение за придобиване на пряко квалифицирано участие от Джан Алп във „Ваха Трейд” ЕООД.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключови функции чрез тристранен договор между “NN Continental Europe Holding B.V.”, „NN RAS Ltd.“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, по отношение на прехвърлен застрахователен портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ - клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.
 
10. Изпраща писмо до „СЛС Имоти“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.