Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.04.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 29.04.2021 г.


На заседанието си на 29.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив.
 Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,50%, платим на 3-месечен период, с дата на емитиране 14.08.2020 г. и дата на падеж 14.08.2023 г.
Вписва посочената емисия и „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България“ АД, гр. София.
 Емисията е в размер до 79 010 240 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,50 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Топлофикация - Бургас” АД, гр. Бургас.
Емисията е в размер на 6 666 668 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка една и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Одобрява Таня Панева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Скай управление на активи“ АД.
 
4. Одобрява Георги Римпев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД.
 
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД, като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД.
 
8. Спира по искане на заявителя производство за вписване на „Студио лични финанси“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
9. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Кралство Швеция, Кралство Дания, Република Финландия и Република Кипър, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
10. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Република Унгария и Република Хърватия, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Астра Комодити” чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи”, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.
 
14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
15. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.