Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 29.01.2019 г.


На заседанието си на 29.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Фаворит Холд“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 785 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана на търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Вписва „Иновейшън Акселерейтър България” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
4. Отписва „Свилоза“ АД, гр. Свищов, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Не издава забрана за придобиване от Бистра Илкова на пряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник „Авал Ин” АД.
 
6. Уведомява Белгийската Национална банка, че Caisse Interprofessionnelle de Dѐpôts et de Virements de Titres SA, с търговско наименование Euroclear Belgium SA, може да предоставя услуги като централен депозитар на ценни книжа на територията на Република България.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 за реда и начина на изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
10. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
11. Изпраща писмо до „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
13. Изпраща писмо до управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.