Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.01.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 29.01.2016 г.

На заседанието си на 29.01.2016 г. КФН реши:
 
1. Одобри  Покана за независими външни експерти за извършване на  преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и Покана за независими външни експерти за преглед на балансите за българския застрахователен сектор.
2. Изпраща писмо до „Алфа България” АД с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия при представяне на документи, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
3. Издава одобрение на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за замяна на „Софконсултинг” АД с „Алма Гриинхаусес” ООД, като обслужващо дружество по отношение на дейността  на  „Недвижими имоти София” АДСИЦ.
4. Изпраща писмо до „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти по приложените документи с писмо вх. № РГ-05-1616-1 от 29.12.2015 г.
5. Не издава забрана на „Мел холдинг” АД за закупуване на акции на „Птицевъдство - Ломци” АД от останалите акционери на дружеството.
6. Изпраща писмо до „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София с повторно искане за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
7. Издава разрешение на „Риал естейт - Поморие” АДСИЦ, гр. София за прекратяване на дружеството. Отнема лиценза на „Риал естейт - Поморие” АДСИЦ, гр. София за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Ана Иванова за ликвидатор на дружеството.
8. Изпраща писмо до Застрахователна компания „Надежда” АД с указание в тримесечен срок от влизане в сила на новия Кодекс за застраховането да представи в комисията липсващи документи.
9. Изпраща писмо до „Европейска Здравноосигурителна каса” ЗАД с указание в тримесечен срок от влизане в сила на новия Кодекс за застраховането да представи в комисията липсващи документи.
10. Изпраща писмо до „Кленмей Ентърпрайзис Лимитид”, с което потвърждава приемането на 25.01.2016 г. на подадено уведомление относно планирано пряко вътрешногрупово придобиване на участие в размер на 100 % от капитала на „Здравнозастрахователно дружество - Планета” ЕАД.