Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 28.11.2019 г.


На заседанието си на 28.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 2 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „ФАР“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 12 500 000 лева, разпределени в 12 500 000 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва емисия ценни книжа в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД.
 
5. Одобрява Иван Йончев за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
6. Одобрява Иван Йончев за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД.