Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 28.08.2018 г.

На заседанието си на 28.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „С-Бондс”, ДФ „С-Микс”, ДФ „Капман Фикс”, ДФ „Капман Капитал” и ДФ „Капман Макс“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”.
 
3. Отписва „Екотаб“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. От разгледаните до 28.08.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., допуска следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
, насрочен за 10 ноември 2018 г.:
 
1. Свежен Давидов
2. Тодор Григоров
3. Биляна Кръстева
4. Стойко Радиев
5. Мариела Смилева
6. Денислава Стоянова
7. Диана Крумова
8. Албена Иванова
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
 
1. Георги Василев
2. Мирослав Начев
3. Тодор Григоров
4. Златина Дункова
5. Димитър Кутелов
6. Деян Иванов
7. Мариела Смилева
8. Денислава Стоянова
9. Николай Бозуков
10. Димитриос Харалампидис
11. Албена Иванова
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането си до изпит.
 
5. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс иншурънс груп“ АД.
 
6. Изпраща писмо до „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със съгласуването на избора на „БДО България“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него „Универсален пенсионен фонд - Бъдеще“, „Професионален пенсионен фонд - Бъдеще“ и „Доброволен пенсионен фонд - Бъдеще“.
 
7. Изпраща писмо до Траян Кършутски с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.  
 
8. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.