Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 28.07.2020 г.


На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Ивелина Иванова за прокурист на управляващо дружество (УД) „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

2. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Болкан пропърти инструментс“ АДСИЦ и от „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ.

3. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от КСО.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.08.2020 г. вкл.).

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Евелина Василева за член на Съвета на директорите на дружеството.