Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.06.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 28.06.2017 г.

На заседанието си на 28.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на  „Премиер фонд” АДСИЦ за издаване на одобрение на замяна на обслужващото дружество.
 
 2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Складова Техника” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 5 819 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, представляващи 2,06% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 29,20 лева.
 
3. Откри производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД). Назначава Наталия Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) за срок от три месеца, считан от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка, като възлага на квестора да предприеме действия по пълното уреждане на отношенията на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) с неговите клиенти и към всички държавни и местни органи, налични към датата на отнемане на лиценза му (14.07.2014 г.)