Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 28.05.2020 г.


На заседанието си на 28.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира образуваното производство относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, до приключване на производството по отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира и образуваното производство относно намерението на Джан Алп за придобиване на пряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ваха Трейд“ ЕООД в размер на 91% от капитала на дружеството.
Уведомява турския компетентен орган (CMB) за откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД.
 
3. Съгласува избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и управляваните от него фондове. 
 
4. Приема да спазва в надзорната си практика Насоките за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-2906), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 13 септември 2020 г.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.
Проектът на наредба, мотивите към него  и Справка за съответствието с правото на ЕС са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 29.06.2020 г. вкл.).
 
6. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2019 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2020 г.
 
7. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Актива“.