Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 28.03.2016 г.

На заседанието си на 28.03.2016 г. КФН реши:

1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити. Насоките на ESMA относно сложните дългови инструменти и структурираните депозити можете да намерите на интернет страницата на КФН на български език и на английски език. 
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества. Наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/ Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 20 април 2016 г.
           
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Риск инженеринг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции от капитала на „Заводски строежи - Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Фи Хелт Застраховане”  АД от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
6. Уведомява компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС – Република Италия за намерението на застрахователния брокер „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на „Токуда здравно застраховане”  от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Гърция и Република Италия относно представена допълнителна информация  и документи във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.