Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 28.02.2018 г.На заседанието си на 28.02.2018 г. КФН реши:


1. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Райфайзен България Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен България Активна Защита в лева“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“. Също така да бъде представен протокол за одобрение на промените в Правилата за Нетната стойност на активите на ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България“ от компетентен съгласно устройствените актове орган, както и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорния фонд да бъдат представени за одобрение от КФН.

2. Издава одобрение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на БТФ „Expat Greece ASE UCITS ETF” и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF”.

3. Изпраща писмо на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Алфа Индекс Имоти”, ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и ДФ „Алфа Избрани Акции“.

4. Издава одобрение на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД за допълнително споразумение към Договор за депозитарни услуги, сключен  между УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Динамик”, от една страна и „УниКредит Булбанк” АД, в качеството й на депозитар, от друга страна.

5. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

6. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД, с което  изисква представяне  на законово установените документи необходими за одобряване на Светослава Ангелова за член на СД на ЗД „Съгласие“ АД.

7. Разрешава преобразуване чрез вливане на „Застрахователно акционерно дружество Здравноосигурителен институт” АД в „Животозастрахователен институт” ЕАД.

8. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 30 март 2018 г. вкл.)

10. КФН възнамерява да спазва в надзорната си дейност „Съвместни насоки по член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно опростената и разширената комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки“, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Във връзка със „Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация“, уведомява Европейските надзорни органи, че КФН не е компетентен орган по осъществяване на надзор върху доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги.