Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 28.02.2017 г.

На заседанието си на 28.02.2017 г. КФН реши:

1. Прекратява производството по отнемане на правото на Цветомир Пенев да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
 
2. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Унифарм” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Вписва емисия акции с право на глас, издадена от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличаванена капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на несъответствия до ИП „Позитива” АД във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Швеция, Чехия, Малта, Белгия, Словакия, Люксембург, Гърция, Португалия и Кипър.
 
5. Отнема правото на Методи Негревски да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, вследствие на постъпило заявление за доброволен отказ от правото на лицето за извършване на дейност.